Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ LÝ TRÍ, KHÔNG NÊN DÙNG CẢM TÌNH

❁ NHỮNG VIỆC CÓ HẠI CÀNG KHÔNG NÊN LÀM

❁ NHỮNG VIỆC CÓ HẠI CÀNG KHÔNG NÊN LÀM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TRÍ LÀ TRÍ TUỆ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

❁ TRÍ LÀ TRÍ TUỆ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TRÍ TUỆ TỪ THIỀN ĐỊNH MÀ CÓ

❁ TRÍ TUỆ TỪ THIỀN ĐỊNH MÀ CÓ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TRONG PHIỀN NÃO CÓ TRÍ TUỆ ĐỨC TƯỚNG NHƯ LAI

❁ TRONG PHIỀN NÃO CÓ TRÍ TUỆ ĐỨC TƯỚNG NHƯ LAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TỪ BI CỦA CHƯ PHẬT

❁ TỪ BI CỦA CHƯ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TỪ BI CHÂN CHÍNH

❁ TỪ BI CHÂN CHÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không