Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

TU PHÁP MÔN NÀO NHẤT ĐỊNH CŨNG PHẢI TƯƠNG ƯNG VỚI GIÁC CHÁNH TỊNH

THẬT SỰ BUÔNG BỎ RỒI, THÌ MỚI LÀ GIÁC NGỘ

THẬT SỰ BUÔNG BỎ RỒI, THÌ MỚI LÀ GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỊNH HẠNH TU TỪ ĐÂU? TỪ TÂM THANH TỊNH MÀ TU

TỊNH HẠNH TU TỪ ĐÂU? TỪ TÂM THANH TỊNH MÀ TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÁC MÀ KHÔNG MÊ, TỨC LÀ BỒ ĐỀ

GIÁC MÀ KHÔNG MÊ, TỨC LÀ BỒ ĐỀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT LÀ GIÁC NGỘ, PHÁP LÀ CHÁNH PHÁP, TĂNG LÀ THANH TỊNH

PHẬT LÀ GIÁC NGỘ, PHÁP LÀ CHÁNH PHÁP, TĂNG LÀ THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CẢNH GIỚI GIÁC NGỘ

CẢNH GIỚI GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÁNH KIẾN LÀ KIẾN GIẢI CHÍNH XÁC

CHÁNH KIẾN LÀ KIẾN GIẢI CHÍNH XÁC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC GIỚI LÀ TU TÂM THANH TỊNH CỦA CHÍNH MÌNH

HỌC GIỚI LÀ TU TÂM THANH TỊNH CỦA CHÍNH MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA TU HÀNH LÀ TU GÌ? CHÍNH LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

CHÚNG TA TU HÀNH LÀ TU GÌ? CHÍNH LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP SAO CÓ THỂ CHẤP TRƯỚC?

PHẬT PHÁP SAO CÓ THỂ CHẤP TRƯỚC?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA TU HÀNH LÀ TU GÌ? CHÍNH LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

CHÚNG TA TU HÀNH LÀ TU GÌ? CHÍNH LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không