Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

TRONG TỰ TÁNH CỦA CHÚNG TA VỐN CÓ NĂM THỨ TRÍ HUỆ VIÊN MÃN ẤY

0