Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ TRONG QUÁ TRÌNH TU HỌC CỦA CHÚNG TA, THƯỜNG ĐỀ XƯỚNG THÂM NHẬP MỘT PHÁP MÔN

❁ TRONG QUÁ TRÌNH TU HỌC CỦA CHÚNG TA, THƯỜNG ĐỀ XƯỚNG THÂM NHẬP MỘT PHÁP MÔN