Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ TRONG QUÁ KHỨ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP TỪNG TU TẬP PHÁP MÔN NÀY

❁ TRONG QUÁ KHỨ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP TỪNG TU TẬP PHÁP MÔN NÀY