Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

TRONG ÁC NGHIỆP QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NGHIỆP SÁT SANH

AN SĨ TOÀN THƯ * KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

AN SĨ TOÀN THƯ * KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

Tác giả: Chu An Sĩ

Số bài: 143
CHẲNG SÁT SANH LÀ NHÂN, NHÂN ÁI

CHẲNG SÁT SANH LÀ NHÂN, NHÂN ÁI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SÁT SINH CHẲNG PHẢI LÀ VIỆC LÀM CỦA CON NGƯỜI

SÁT SINH CHẲNG PHẢI LÀ VIỆC LÀM CỦA CON NGƯỜI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

ĂN THỊT THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ LÀ ĂN CHẤT ÐỘC VẬY!

ĂN THỊT THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ LÀ ĂN CHẤT ÐỘC VẬY!

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

NHÂN ÁC LỚN NHẤT LÀ SÁT SINH, ĂN THỊT

NHÂN ÁC LỚN NHẤT LÀ SÁT SINH, ĂN THỊT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

ĂN THỊT LÀ NGUỒN GỐC CỦA TAI KIẾP!

ĂN THỊT LÀ NGUỒN GỐC CỦA TAI KIẾP!

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

QUẢ BÁO SÁT SANH

QUẢ BÁO SÁT SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa