Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

TRÍ TUỆ TU ĐƯỢC CỦA MỖI NGƯỜI KHẲNG ĐỊNH ĐỨC HẠNH CỦA HỌ

✯ PHẬT GIÁO ĐÃ LÀ ĐỊNH HUỆ, GIÁO DỤC TRÍ HUỆ

✯ PHẬT GIÁO ĐÃ LÀ ĐỊNH HUỆ, GIÁO DỤC TRÍ HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không