Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

TRÍ TUỆ TU ĐƯỢC CỦA MỖI NGƯỜI KHẲNG ĐỊNH ĐỨC HẠNH CỦA HỌ

ĐỨC HẠNH, TRÍ HUỆ MỚI LÀ TRANG NGHIÊM CHÂN THẬT

ĐỨC HẠNH, TRÍ HUỆ MỚI LÀ TRANG NGHIÊM CHÂN THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỨC HẠNH QUAN TRỌNG HƠN BẤT CỨ THỨ GÌ

ĐỨC HẠNH QUAN TRỌNG HƠN BẤT CỨ THỨ GÌ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ GÌ? TRÍ HUỆ HIỆN TIỀN, VẤN ĐỀ LÀ NHƯ VẬY

ĐÂY LÀ GÌ? TRÍ HUỆ HIỆN TIỀN, VẤN ĐỀ LÀ NHƯ VẬY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HẾT THẢY THIỆN NHÂN THIỆN QUẢ ĐỀU SANH TỪ TRÍ HUỆ

HẾT THẢY THIỆN NHÂN THIỆN QUẢ ĐỀU SANH TỪ TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NÓI ĐƯỢC KHÔNG LÀM ĐƯỢC, KHÔNG CÓ TRÍ HUỆ CHÂN THẬT

NÓI ĐƯỢC KHÔNG LÀM ĐƯỢC, KHÔNG CÓ TRÍ HUỆ CHÂN THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không