Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

TRÍ TUỆ TU ĐƯỢC CỦA MỖI NGƯỜI KHẲNG ĐỊNH ĐỨC HẠNH CỦA HỌ

* ĐỨC HẠNH QUAN TRỌNG HƠN BẤT CỨ THỨ GÌ

* ĐỨC HẠNH QUAN TRỌNG HƠN BẤT CỨ THỨ GÌ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không