Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

TRÍ HUỆ BÁT NHÃ PHÁT KHỞI, HIỆN TIỀN KHỞI TÁC DỤNG

0