Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ TÍN NGUYỆN HẠNH, HẠNH TỨC LÀ CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

❁ TÍN NGUYỆN HẠNH, HẠNH TỨC LÀ CHÂN THẬT NIỆM PHẬT