Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

THỰC HÀNH CƠ BẢN NHẤT CỦA ĐỨC HẠNH LÀ THẬP THIỆN NGHIỆP

0