Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

THÀNH PHẬT TRONG MỘT ĐỜI DUY CHỈ CÓ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

* PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ PHỔ NHIẾP QUẦN SANH

* PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ PHỔ NHIẾP QUẦN SANH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* ĐEM PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ TRUYỀN TRAO CHO HỌ

* ĐEM PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ TRUYỀN TRAO CHO HỌ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không