Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

TẤT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU CÓ TRÍ HUỆ VÀ ĐỨC TƯỚNG CỦA NHƯ LAI

0