Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

TẤT CẢ CHƯ PHẬT TƯỚNG HẢO, THẦN THÔNG, TRÍ HUỆ NHẤT ĐỊNH ĐỀU BÌNH ĐẲNG

0