Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ TẬP KHÍ PHIỀN NÃO NẶNG, SAU CÙNG CHỈ CÓ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT MỚI ĐOẠN ĐƯỢC

❁ PHIỀN NÃO TẬP KHÍ RẤT NẶNG, BIẾT RẤT KHÓ

❁ PHIỀN NÃO TẬP KHÍ RẤT NẶNG, BIẾT RẤT KHÓ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ PHÁP MÔN BÌNH ĐẲNG, KHÔNG CÓ CAO THẤP

❁ PHÁP MÔN BÌNH ĐẲNG, KHÔNG CÓ CAO THẤP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ MƯỜI NĂM HỌC TẬP MỘT BỘ KINH, MỘT PHÁP MÔN

❁ MƯỜI NĂM HỌC TẬP MỘT BỘ KINH, MỘT PHÁP MÔN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không