Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ TÁM VẠN BỐN NGÀN PHÁP MÔN ĐỀU LÀ HỘ SANH KHÔNG PHẢI HOÀNH SANH

❁ TÁM VẠN BỐN NGÀN PHÁP MÔN ĐỀU LÀ HỘ SANH KHÔNG PHẢI HOÀNH SANH