Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ TÁM VẠN BỐN NGÀN PHÁP MÔN ĐỀU KHÔNG RA NGOÀI BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO NÀY

❁ TÁM VẠN BỐN NGÀN PHÁP MÔN ĐỀU KHÔNG RA NGOÀI BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO NÀY