Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

PHẬT GIÁO ĐÃ LÀ ĐỊNH HUỆ, GIÁO DỤC TRÍ HUỆ

0