Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ PHÁP MÔN NÀY THÙ THẮNG, MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT ĐỀU TÁN THÁN

❁ PHÁP MÔN NÀY THÙ THẮNG, MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT ĐỀU TÁN THÁN