Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ ĐỐN GIÁO DÀNH CHO NGƯỜI CÓ CĂN CƠ CHÍN MUỒI

* PHÁP MÔN NIỆM PHẬT LÀ THẬM THÂM VI DIỆU PHÁP

* PHÁP MÔN NIỆM PHẬT LÀ THẬM THÂM VI DIỆU PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐẢNH PHÁP, VÌ SAO VẬY?

* KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐẢNH PHÁP, VÌ SAO VẬY?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐỆ NHẤT

* KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐỆ NHẤT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không