Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ ĐỐN GIÁO DÀNH CHO NGƯỜI CÓ CĂN CƠ CHÍN MUỒI

KINH VÔ LƯỢNG THỌ TỨC LÀ ĐẠO SƯ CỦA CHÚNG TA

KINH VÔ LƯỢNG THỌ TỨC LÀ ĐẠO SƯ CỦA CHÚNG TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không