Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ ĐỐN GIÁO DÀNH CHO NGƯỜI CÓ CĂN CƠ CHÍN MUỒI