Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ PHÁP MÔN NÀY CHỦ TRƯƠNG ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH

❁ PHÁP MÔN NÀY CHỦ TRƯƠNG ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH