Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ PHẢI BUÔNG BỎ THAM SÂN SI MẠN NGHI, BUÔNG BỎ VỌNG TƯỞNG TẬP KHÍ

❁ BUÔNG BỎ NHÂN MÊ HOẶC, BUÔNG BỎ DUYÊN MÊ HOẶC

❁ BUÔNG BỎ NHÂN MÊ HOẶC, BUÔNG BỎ DUYÊN MÊ HOẶC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ NGƯỜI NIỆM PHẬT QUYẾT TÂM BUÔNG BỎ HẾT

❁ NGƯỜI NIỆM PHẬT QUYẾT TÂM BUÔNG BỎ HẾT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ BIẾT RỒI VÌ SAO CÒN CHƯA BUÔNG BỎ ĐƯỢC?

❁ BIẾT RỒI VÌ SAO CÒN CHƯA BUÔNG BỎ ĐƯỢC?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ KHÔNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC CHÍNH LÀ SỞ TRI CHƯỚNG

❁ KHÔNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC CHÍNH LÀ SỞ TRI CHƯỚNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ NHÌN THẤU LÀ TRÍ HUỆ CHÂN THẬT

❁ NHÌN THẤU LÀ TRÍ HUỆ CHÂN THẬT

Giảng giải : Pháp Sư Tịnh Không

❁ BUÔNG XUỐNG GIÚP NHÌN THẤU!

❁ BUÔNG XUỐNG GIÚP NHÌN THẤU!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không