Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ NIỆM PHẬT KHÔNG THỂ VÃNG SANH LÀ DO KHÔNG HỘI ĐỦ BA ĐIỀU KIỆN NÀY

❁ NIỆM PHẬT KHÔNG THỂ VÃNG SANH LÀ DO KHÔNG HỘI ĐỦ BA ĐIỀU KIỆN NÀY