Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ NIỆM PHẬT CÓ THỂ NHẬP ĐỊNH, NGHE KINH CŨNG CÓ THỂ NHẬP ĐỊNH

❁ NIỆM PHẬT CÓ THỂ NHẬP ĐỊNH, NGHE KINH CŨNG CÓ THỂ NHẬP ĐỊNH