Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ NIỆM PHẬT CẦU SANH TỊNH ĐỘ CÔNG ĐỨC NÀY RẤT LỚN

❁ NIỆM PHẬT CẦU SANH TỊNH ĐỘ CÔNG ĐỨC NÀY RẤT LỚN