Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ NGƯỜI TU PHÁP MÔN NÀY CHẲNG PHẢI LÀ KẺ TẦM THƯỜNG, TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC NÓI NHƯ VẬY

❁ NGƯỜI TU PHÁP MÔN NÀY CHẲNG PHẢI LÀ KẺ TẦM THƯỜNG, TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC NÓI NHƯ VẬY