Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

NẾU TÂM THANH TỊNH TRÍ HUỆ SẼ TỎ LỘ, BỒ ĐỀ LÀ TRÍ HUỆ

0