Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ NẾU NGƯỜI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI CÓ THỂ NIỆM PHẬT THÌ THIÊN TAI SẼ ĐƯỢC HÓA GIẢI

❁ NẾU NGƯỜI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI CÓ THỂ NIỆM PHẬT THÌ THIÊN TAI SẼ ĐƯỢC HÓA GIẢI