Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

KINH PHẬT THUYẾT TU HỌC THEO VÔ LƯỢNG THỌ

* VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

* VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Ngài Bồ Tát Thiên Thân
Việt dịch: Cư Sĩ Hồng Nhơn

Số bài: 3