Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

KINH PHẬT THUYẾT TU HỌC THEO VÔ LƯỢNG THỌ

❁ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

❁ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 3