Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

HẾT LÒNG LÀM THIỆN, TÍCH TRỮ ÂM ĐỨC

* BUÔNG BỎ THÌ MỚI CÓ THỂ HÀNH THIỆN

* BUÔNG BỎ THÌ MỚI CÓ THỂ HÀNH THIỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* CHÍNH TÔI VÀO CỬA LÀ TỪ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

* CHÍNH TÔI VÀO CỬA LÀ TỪ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* ĐÂY LÀ ĐỨC HẠNH CĂN BẢN

* ĐÂY LÀ ĐỨC HẠNH CĂN BẢN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không