Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

HẾT LÒNG LÀM THIỆN, TÍCH TRỮ ÂM ĐỨC

BUÔNG BỎ THÌ MỚI CÓ THỂ HÀNH THIỆN

BUÔNG BỎ THÌ MỚI CÓ THỂ HÀNH THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÍNH TÔI VÀO CỬA LÀ TỪ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

CHÍNH TÔI VÀO CỬA LÀ TỪ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ ĐỨC HẠNH CĂN BẢN

ĐÂY LÀ ĐỨC HẠNH CĂN BẢN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không