Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

HẾT LÒNG LÀM THIỆN, TÍCH TRỮ ÂM ĐỨC

❁ TU THIỆN NHƯNG CÓ HOÀI NGHI XEN TẠP

❁ TU THIỆN NHƯNG CÓ HOÀI NGHI XEN TẠP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không