Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

HẾT LÒNG LÀM THIỆN, TÍCH TRỮ ÂM ĐỨC

ĐỨC HẠNH VIÊN MÃN LÀ TRONG TỰ TÁNH VỐN ĐẦY ĐỦ

ĐỨC HẠNH VIÊN MÃN LÀ TRONG TỰ TÁNH VỐN ĐẦY ĐỦ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRÍ TUỆ CỦA BỒ TÁT KHẲNG ĐỊNH ĐỨC HẠNH CỦA HỌ

TRÍ TUỆ CỦA BỒ TÁT KHẲNG ĐỊNH ĐỨC HẠNH CỦA HỌ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU THIỆN NHƯNG CÓ HOÀI NGHI XEN TẠP

TU THIỆN NHƯNG CÓ HOÀI NGHI XEN TẠP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUẢ BÁO ÂM ĐỨC LỚN NHẤT THÌ PHƯỚC BÁO ĐƯỢC DÀY

QUẢ BÁO ÂM ĐỨC LỚN NHẤT THÌ PHƯỚC BÁO ĐƯỢC DÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không