Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI LÀ NGƯỜI CÓ HỌC VẤN, LÀ NGƯỜI CÓ ĐỨC HẠNH

0