Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ ĐỨC PHẬT GIẢNG CHO CHÚNG SANH HẾT TẤT CẢ CÁC PHÁP MÔN SAI BIỆT

❁ ĐỨC PHẬT GIẢNG CHO CHÚNG SANH HẾT TẤT CẢ CÁC PHÁP MÔN SAI BIỆT