Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

ĐỨC HẠNH VIÊN MÃN LÀ TRONG TỰ TÁNH VỐN ĐẦY ĐỦ

0