Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ CŨNG CHÍNH VÌ PHÁP MÔN NÀY LÀ PHÁP KHÓ TIN NÊN KHÔNG CÓ AI HỎI MÀ ĐỨC PHẬT TỰ NÓI RA

❁ CŨNG CHÍNH VÌ PHÁP MÔN NÀY LÀ PHÁP KHÓ TIN NÊN KHÔNG CÓ AI HỎI MÀ ĐỨC PHẬT TỰ NÓI RA