Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ CÒN PHÁP MÔN NÀY THÌ SAO? CHÍNH LÀ CHÚNG TA MỘT ĐỜI NÀY THÀNH TỰU

❁ CÒN PHÁP MÔN NÀY THÌ SAO? CHÍNH LÀ CHÚNG TA MỘT ĐỜI NÀY THÀNH TỰU