Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

CÓ THỂ TƯƠNG ỨNG VỚI TRÍ HUỆ CHẲNG CÒN BỊ MÊ HOẶC

0