Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ CHÚNG SINH NIỆM PHẬT TRONG MƯỜI PHƯƠNG THẾ GIỚI, KHI LÂM CHUNG HÓA THÂN CỦA A DI ĐÀ PHẬT ĐẾN TIẾP DẪN QUÝ VỊ

❁ CHÚNG SINH NIỆM PHẬT TRONG MƯỜI PHƯƠNG THẾ GIỚI, KHI LÂM CHUNG HÓA THÂN CỦA A DI ĐÀ PHẬT ĐẾN TIẾP DẪN QUÝ VỊ