Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

CHÂN TÂM SANH TRÍ HUỆ, CHÂN TÂM LÀ TÂM THANH TỊNH, TÂM BÌNH ĐẲNG

0