Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, DẬP TẮT THAM SÂN SI, THÌ BỆNH TẬT TAI HỌA KHÔNG CÒN NỮA

NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DÙNG TRÍ HUỆ BÁT NHÃ ĐỂ CHUYÊN TRÌ DANH HIỆU PHẬT

DÙNG TRÍ HUỆ BÁT NHÃ ĐỂ CHUYÊN TRÌ DANH HIỆU PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG THAM SÂN SI

KHÔNG THAM SÂN SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP LÀ TRÍ TUỆ CỨU CÁNH VIÊN MÃN

PHẬT PHÁP LÀ TRÍ TUỆ CỨU CÁNH VIÊN MÃN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÀM THẾ NÀO ÐỂ CÓ ÐƯỢC TRÍ HUỆ HƠN NGƯỜI?

LÀM THẾ NÀO ÐỂ CÓ ÐƯỢC TRÍ HUỆ HƠN NGƯỜI?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

THAM SÂN SI KHÔNG CÒN, BỆNH LÀNH, THUỐC KHÔNG CẦN NỮA

THAM SÂN SI KHÔNG CÒN, BỆNH LÀNH, THUỐC KHÔNG CẦN NỮA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THAM SÂN SI LÀM CHƯỚNG NGẠI ÐƯỜNG TU

THAM SÂN SI LÀM CHƯỚNG NGẠI ÐƯỜNG TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

KHÔNG CÓ THAM SÂN SI THÌ CÁI THIỆN ĐÓ MỚI LÀ CHÂN THIỆN

KHÔNG CÓ THAM SÂN SI THÌ CÁI THIỆN ĐÓ MỚI LÀ CHÂN THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không