Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

BUÔNG BỎ ĐƯỢC PHÂN NỬA ĐÃ NHẸ RỒI, THÌ SANH TRÍ HUỆ

0