Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

❁ BIẾT KHUYẾT ĐIỂM VÀ TẬP KHÍ CỦA CHÍNH MÌNH, ĐÓ GỌI LÀ KHAI NGỘ

❁ THỰC SỰ SÁM HỐI, A DI ĐÀ PHẬT SẼ TIẾP DẪN

❁ THỰC SỰ SÁM HỐI, A DI ĐÀ PHẬT SẼ TIẾP DẪN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ MÙI VỊ ĐÓ LÀ TẬP KHÍ! PHẢI LÀM SAO?

❁ MÙI VỊ ĐÓ LÀ TẬP KHÍ! PHẢI LÀM SAO?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

❁ BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ KHÔNG TÁI PHẠM LÀ CHÂN SÁM HỐI

❁ KHÔNG TÁI PHẠM LÀ CHÂN SÁM HỐI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 2
❁ PHẢI KHAI NGỘ MỚI CÓ THỂ RA KHỎI TAM GIỚI

❁ PHẢI KHAI NGỘ MỚI CÓ THỂ RA KHỎI TAM GIỚI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ BIỂN CŨNG CÓ THỂ KHAI NGỘ

❁ BIỂN CŨNG CÓ THỂ KHAI NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ ĐÂY LÀ NÓI RÕ VIỆC SÁM HỐI TỘI LỖI VÃNG SANH

❁ ĐÂY LÀ NÓI RÕ VIỆC SÁM HỐI TỘI LỖI VÃNG SANH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG, TÍCH CÔNG LUỸ ĐỨC

❁ SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG, TÍCH CÔNG LUỸ ĐỨC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ VỀ SAU KHÔNG PHẠM LÀ CHÂN THẬT SÁM HỐI

❁ VỀ SAU KHÔNG PHẠM LÀ CHÂN THẬT SÁM HỐI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không